Dit is geen kritiek of klacht. Gewoon een grote schijnwerper op een ietwat vergeten gebied van de diversiteits- en inclusiestrategie. 

Ouder zijn van jonge kinderen kan in de huidige maatschappij soms veeleisend zijn. De informatiestroom van zowel kleuterscholen, scholen als sportclubs kan moeilijk te volgen zijn. We hebben allemaal uitdrukkingen gehoord als "tijdsnood" en "waar halen ze alle tijd vandaan" om zowel hun eigen loopbaan/studies voort te zetten, als om de kinderen op te volgen in allerlei vrijetijdsactiviteiten, naast het opvolgen van over de ontwikkeling van het kind door de jaren heen op de kleuterschool en op school. Een ouder/voogd zijn kan soms een fulltime baan zijn die we aannemen met niets anders dan zorg en liefde voor onze kinderen.  

In de integratiestrategie 2019-2022 van het kabinet is een van de eerste doelen die de strategie adresseert dat "immigranten moeten in grotere mate deelnemen aan het werk en het sociale leven. Degenen die in Noorwegen zullen wonen en leven, moeten deel uitmaken van grote en kleine gemeenschappen in onze samenleving.”  

Maar hoe vergelijkbaar zijn de aannames eigenlijk? 

Volgens cijfers van Statistics Norway zijn er momenteel 52.004 minderheidstaal-kleuterschoolkinderen in Noorwegen (cijfers uit 2020), wat betekent dat het aandeel minderheidstaalouders nog hoger is. Deze cijfers zijn exclusief scholieren en de recente toestroom van Oekraïners. De Kindergarten Act en UDIR stellen dat "Kinderen met een taalkundige minderheidsachtergrond die naar de kleuterschool gaan, dezelfde rechten hebben als andere kinderen die naar de kleuterschool gaan". Hebben ze het eigenlijk?  

Samenwerking met de ouders 

In de gemeenschap opgenomen worden met het gevoel ergens bij te horen is een gevoel dat alle mensen in hun leven hebben ervaren. Volgens de Directie Onderwijs worden minderheidstaalkinderen niet gedefinieerd in de kleuterschoolwet. Het Noorse Directoraat van Onderwijs zegt ook dat ouders die een minderheidstaal spreken dezelfde informatie van de crèche moeten krijgen als andere ouders. Taal- en cultuuruitdagingen kunnen bijvoorbeeld verzorgd door het kinderdagverblijf met meertalig personeel en informatiebladen in verschillende talen. Welke instantie in de samenleving houdt hier toezicht op? Zelfs met Noors als moedertaal kan het moeilijk zijn om alle informatie op te nemen die van de kleuterschool en school komt. Dat het dan moeilijk wordt zonder de taal te kennen behoeft geen verdere uitleg. Hoeveel kinderdagverblijven en scholen daadwerkelijk oefenen met het schrijven van informatie in meerdere talen is niet bekend.

In het voorwoord van de strategie (de integratiestrategie van de overheid) zeggen ze: 

De strategie omvat ook een grotere inspanning tegen segregatie en buitenstaanders. We zullen participatie en gemeenschap bevorderen. Het zijn de kleine, hechte gemeenschappen die het belangrijkst zijn om een goed leven te leiden. Het is bijzonder belangrijk dat kinderen en jongeren met een immigrantenachtergrond op voet van gelijkheid met andere kinderen kunnen deelnemen aan activiteiten en sociale arena's."Gelukkig wordt er veel gedaan om kinderen en jongeren bij de sport te betrekken, waarbij eenheid een van de ankers van de sport is. Voor kinderen is het leren van een nieuwe taal gemakkelijker dan voor volwassenen, en de sportarena is misschien wel een van de beste arena's om te leren. Inclusie in de samenleving moet op alle niveaus actief zijn, dus u krijgt gegarandeerd iedereen erbij betrokken. Het behoren tot de oudergroep en toegang tot dezelfde informatie is daarom van cruciaal belang om bij te dragen aan een betere integratie en inclusie in de samenleving. De eigen ervaringen van kinderen en de deelname van hun voogden kunnen een ondergeschikte factor zijn voor de psychosociale omgeving van kinderen. Zowel in de crèche als op de school wordt fantastisch goed werk verzet en het personeel doet er ongetwijfeld alles aan om alle ouders zo goed mogelijk tegemoet te komen. Maar middelen en de juiste tools om op een adequate manier voor iedereen te zorgen, zijn uitdagend en vaak lukraak, zoals de maatregel die Udir noemt over meertalige werknemers. Alle voogden hebben en moeten recht hebben op gelijke kansen om als voogd bij te dragen aan de gemeenschap, ongeacht de cultuur en taal die thuis wordt gesproken.  

Als sociaal ondernemer werken we bij Daxap met de Kiddy-app voor een betere dagelijkse integratie en inclusie in de samenleving. Een van onze doelstellingen is Sustainable Development Goal 10 van de VN: Verminder ongelijkheid binnen en tussen landen