Velg en side
De blir hevdet at Norge er et flerkulturelt samfunn i dag. Dette grunner blant annet i et kulturelt, språklig og religiøst mangfold. Dette innebærer at barnehagepersonellet ikke har noen annet valg enn å forholde seg til det kulturelle mangfoldet. De mange ulikhetene blir derfor til en helhetlig del av hverdagen.

Hverdagen til barnehagens ansatte og barn bærer preg av at mange mennesker skal samarbeide. Barnehagebarna er gjerne fra familier med ulik kulturell bakgrunn. I dag er det vanlig å omtale mennesker med minoritetsbakgrunn som flerkulturelle. Dette er en holdning som gjenspeiler seg i dagens barnehager.

Kulturelt mangfold i dagens barnehager

Det kan være positivt at barnehagen består av et kulturelt mangfold. I en flerkulturell barnehage er det gjerne barn med minoritetsbakgrunn. Denne betegnelsen brukes vanligvis med utgangspunkt i  barnas og foreldres kulturelle bakgrunn. Det er i denne sammenhengen ikke av betydning hvilken kulturell bakgrunn de barnehageansatte har.

I dag er målet til de fleste barnehager å involvere de ansatte i større grad. Det er viktig at den pedagogiske utformingen også bærer preg av å være flerkulturell. Barnehagens ansatte bør sørge for at det pedagogiske innholdet tilpasses den kulturelle bakgrunnen til hvert enkelt barn. Det pedagogiske innholdet bør derfor formes med utgangspunkt i barnas preferanser.

Flere vinklinger på kulturelt mangfold

Det er ikke alltid like enkelt å vinkle kulturelt mangfold som noe positivt i en hektisk hverdag. Det kan oppstå små problemer på grunn av uenigheter. Barnehagepersonalet bør derfor forsøke å bruke en tilnærming som er løsningsorientert. En imøtekommende holdning til kulturelle ulikheter vil på sikt bedre hverdagen, til de mange barna med minoritetsbakgrunn.

·         Flerkulturell mangfold – en normaltilstand i barnehagen

·         Det skal tas hensyn til barn med minoritetsbakgrunn

·         En naturlig flerkulturell hverdag i barnehagen

Et kulturelt fellesskap i hverdagen

Barnehageansatte kan velge om de kulturelle ulikhetene skal imøtekommes med en problemorientert eller ressursorientert holdning. En problemrelatert holdning kan bidra til å øke ulikheten blant barna og de ansatte. En løsningsorientert holdning vil på sikt bidra til å øke den kulturelle forståelsen i barnehagehverdagen. 

Kiddy appen forenkler kommunikasjon mellom foreldrene og barnehage med flerspråklig funksjoner. På den måten bidrar Kiddy appen til en kulturelt fellesskap og mangold i en barnehage.

For mer informasjon om Kiddy appen les mer på https://kiddyapp.no og følg oss på Facebook via Kiddy | Facebook